Stadsutvecklingsplanen som tar sikte på 2050 innehåller 5 000 nya bostäder.

Stadsplanering

Så ska Lidköping utvecklas hållbart fram till 2050

Lidköping expanderar befolkningsmässigt. Ett delmål är 45 000 invånare 2030. Hur ska staden och landsbygden kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt? En del av svaren finns i det förslag till stadsutvecklingsplan som snart är framme på politikernas bord för antagande. I den beskrivs olika strategier för en hållbar utveckling med tidsperspektivet 2050.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm och iStock

Den kommuntäckande översiktsplanen från 2018 gäller för hela kommunen medan den fördjupade översiktsplanen, eller stadsutvecklingsplanen som den också heter, enbart berör Lidköpings stad. 

Planen ger en långsiktig helhetsbild hur staden ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Ledorden är hållbarhet och livfullhet.

 I planen tar man bland annat upp förtätning av bostadsbyggnation, cykelvägar, grönstråk, kommunikationer och etableringsmark för industrier. Två som arbetar med detta är planstrategen Maria Nordqvist och trafikplaneraren Martin Björklund.

– Översiktsplanen som antogs 2018 är övergripande för hela kommunen. I den fanns ett antal frågor för staden som vi behövde zooma in, säger Maria Nordqvist. Och det är dessa frågor vi tittar på.

Planen, som sträcker sig fram till 2050, innehåller 5 000 nya bostäder, vilket innebär att det bör möjliggöras för 200 bostäder per år.

– För att uppnå det måste staden byggas inifrån och ut mot de stora villaområdena som ligger utsträckta utanför centrum, säger Martin Björklund. 

Och visst är villaområdena stora. Det är genom utbyggnad av dessa som Lidköping har växt, vilket har gjort att staden är ”gles” och bilberoende, enligt Maria Nordqvist. 

– Vi ska vara varsamma med värdefull skogs- och åkermark vid byggnation. Nu måste vi planera för livfullhet och bygga i de många ”mellanrummen” som finns i dessa ytterområden. Här välkomnar vi olika boendeformer. Nu är det villorna som dominerar.

Vilka möjligheter finns det att förtäta i de centrala delarna av staden? 
– I själva stadskärnan skulle ett framtida parkeringshus kunna möjliggöra förtätning på en del ytor som i dag är markparkering, berättar Martin Björklund.

Trafikplaneraren Martin Björklund och planstrategen Maria Nordqvist arbetar med Lidköpings stadsutvecklingsplan.

Vad säger stadsutvecklingsplanen när det gäller trafik och kommunikationer?
– Många tar gärna bilen i Lidköping, men staden har alla möjligheter att bli en cykelstad, säger Martin Björklund. Sjuttio procent av kommunens invånare bor inom sex kilometer från centrum och landskapet är ganska platt. Cykelstråk kommer att prioriteras när det gäller de mellanområden som ska bebyggas. Men vi kan inte sortera bort bilen. Många bor på landsbygden och även i staden kommer en del fortsatt att behöva bil, men vi vill möjliggöra för mer cykling i staden.

Grönområden har en viktig plats i stadsutvecklingsplanen. När det byggs nya bostäder behöver man ta mark i anspråk. Då behövs en samlad bild av vilka skogar och marker som är viktiga och värdefulla att bevara för växt- och djurliv.

– Här pekar vi ut gröna stråk som kopplar samman staden med våra gröna områden, vilket sätter ramar för utvecklingen, säger Maria Nordqvist. 

Hur kommer stadens läge fram i planen? Lidköping ligger ju vid Vänern, men många uppfattar inte att staden utnyttjar det läget.
– Att koppla stadens ansikte mot vattnet får stort utrymme i stadsutvecklingsplanen, framför allt Framnäsområdet, säger Martin Björklund. Där gäller ny bostadsbebyggelse, men även offentliga miljöer, kultur, besöksnäring, promenadstråk och cykelstråk.

– Lidköping ska vara en välkomnande och hållbar stad. Det ska vi värna om och samtidigt behålla den småskaliga Lidköpingskänslan, säger Maria Nordqvist. Våra kulturmiljöer är en viktig resurs för stadens attraktivitet, i planförslaget läggs stor vikt vid hur bevarande och utveckling kan gå hand i hand, framför allt i stadskärnan.

Stadsutvecklingsplanen slår fast värdet av att behålla den småskaliga Lidköpingskänslan.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email